Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
UE

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP „Wykorzystanie wsparcia IOB do wdrożenia nowej grupy asortymentowej – produktów tworzonych przez klientów oraz innowacji procesowej – zautomatyzowanego wytwarzania tekstyliów opartego o platformę sprzedażową z kreatorem produktu implementującym Rozszerzoną rzeczywistość” Przedmiotem projektu jest wykorzystanie wsparcia IOB przy wdrożeniu innowacji procesowej polegającej na automatyzacji procesu wytwarzania tekstyliów wyzwalanego przez kreator produktu dostępny dla klientów. Proinnowacyjne usługi doradcze obejmować będą przygotowanie do wdrożenia innowacji oraz wsparcie we wdrożeniu innowacji. W ramach projektu (inwestycja początkowa) zostanie również dokonany zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z wdrażanymi innowacjami. Umowa o dofinasowanie nr POIR.02.03.01-18-0090/18-00 Całkowita wartość projektu: 1 766 772,00 PLN Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 911 480,00 PLN

UE_stopka