Nagrody

RZETELNA FIRMA

Certyfikat przyznawany w ramach programu Rzetelna Firma, jest najbardziej aktualną informacją o solidności i wypłacalności firmy.

Uczestnicy programu Rzetelna Firma, w ramach realizacji jego celów, zobowiązują się do przestrzegania norm etycznych określonych w “5 przykazaniach Rzetelnej Firmy” i postanowieniach Kodeksu.

5 PRZYKAZAŃ RZETELNEJ FIRMY

1.        Wyznacz cel poza zyskiem

2.        Traktuj klientów z szacunkiem

3.        Dbaj o swoich pracowników

4.        Zaangażuj się społecznie

5.        Myśl o środowisku

GAZELE BIZNESU

Ranking Gazele Biznesu to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.

Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.

Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.

Nasz ranking publikujemy w postaci ponad dwustustronicowego specjalnego wydania, które dołączone jest do grudniowego wydania “Pulsu Biznesu”. Oprócz tego na specjalnej stronie gazele.pl znajduje się pełna baza Gazel Biznesu, czyli wszystkich firm, które znalazły się na naszych rankingowych listach, począwszy od roku 2000.

Po ogłoszeniu rankingu, począwszy od grudnia do marca „Puls Biznesu” organizuje w 12 miastach Polski specjalne uroczystości, podczas których w obecności regionalnych władz wręczamy laureatom rankingu statuetki i pamiątkowe dyplomy. To również okazja do spotkania najlepszych menedżerów i poszerzenia wiedzy.

Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są co roku przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group. Oprócz “Pulsu Biznesu” zestawienia takie opracowują jego siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. Kryteria wyboru Gazel są w poszczególnych krajach dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych, ale cel wszędzie jest ten sam: promowanie małej i średniej przedsiębiorczości.

 

 

DIAMENTY FORBESA

Na liście Diamentów znalazły się przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości. 
Jak narodziły się Diamenty? Szczegóły metodologii wyceny przedsiębiorstw oraz pomiaru wzrostu ich wartości zostały opracowane przez analityków Dun & Bradstreet w porozumieniu z redakcją „Forbesa”. Wykorzystane dane finansowe pochodzą z oficjalnych informacji przekazywanych przez firmy zgodnie z polskim prawem oraz zebranych przez wywiadownię. Wywiadownia Dun & Bradstreet Polska zebrała dane o wszyst¬kich podmiotach gospodar¬czych, które złożyły w terminie raporty do Kra¬jowego Re¬jestru Sądowego w 2010 roku. Na tej podstawie powstała baza firm, którym w tym roku wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności, a więc takich, które są rentowne (na podstawie wskaźnika EBIT oraz ROA), mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te warunki musiały również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych w ciągu czterech lat (2006–2009). Pod uwagę wzięto firmy, które w 2009 r. osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5 mln złotych. Co do zasady, wyeliminowano instytucje finansowe ze względu na różnice dotyczące kategorii bilansowych występujące między nimi a firmami produkcyjnymi czy handlowymi. Na liście Diamentów znalazły się te przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości. Oceniane były na podstawie sprawozdań finansowych złożonych do KRS. Dodatkowo została sprawdzona geneza wyniku laureatów w celu wyeliminowania przedsiębiorstw, w których skokowy wzrost wartości był efektem jednorazowych zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak np. połączenie spółek tej samej grupy decyzją właściciela. Analitycy i eksperci wywiadowni Dun & Bradstreet wyceniali przedsiębiorstwa, stosując metodę szwajcarską. Łączy ona metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia z kolei wrażliwości na zmiany sezonowe lub koniunkturalne, które wpływają na ich poziom. Poza tym firmy, które są nastawione na rozwój i dużo inwestują, mogą wykazywać niewielkie zyski. Połączenie obu metod rekompensuje te ułomności. Know-how, jeśli jest war¬tościowe, wpływa na zyskowność albo – w przypadku firm inwestujących – na wzrost majątku w kolejnych latach. Wartość przedsiębiorstw (W) jest średnią ważoną wartości ich majątku (Wm) i wartości dochodowej (Wd) według wzoru: W = (Wm + 2Wd)/3. Majątek wyceniono na podstawie średniej arytmetycznej jego wartości likwidacyjnej oraz wartości księgowej netto spółki, która kwotowo odpowiada kapitałowi własnemu firmy pomniejszonemu o wartości niematerialne i prawne. Wartość dochodowa to z kolei średnia zysków z lat 2007–2009.
Trzeba podkreślić, że wycena wartości nie uwzględnia między innymi prognoz oraz wartości marek, którymi dys¬ponują przedsiębiorcy, dotyczy końca 2009 r. i została wyliczona przede wszystkim na potrzeby obliczenia dynamiki wzrostu. W poszczególnych przypadkach wartość firm może być zatem większa – lub mniejsza – niż obecna ich wycena.
Na listach Diamentów znalazły się przedsiębiorstwa, które osiągnęły prze¬ciętny roczny wzrost wartości wynoszący co najmniej 15 procent. Został on zmierzony za pomocą śred¬niej ważonej, w której wzrost osiąg¬nięty przez przedsiębiorstwo w latach 2008–2009 ma dwa razy większe znaczenie niż wzrost odnotowany w latach 2007–2008