MARKIZETA Witold, Henryk Solarscy, Joanna Solarska-Kusz Sp. j. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy MARKIZETA Witold, Henryk Solarscy, Joanna Solarska-Kusz Sp. j. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM PROCESÓW WZORNICZYCH W SPÓŁCE MARKIZETA POPRZEZ AUDYT I STRATEGIĘ WZORNICZĄ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
  3. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 2.
  4. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 3.
  5. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi, iż wiedzą one o składanej ofercie i deklarują swoje zaangażowanie w realizację usługi polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej – załącznik nr 4.
  6. Oświadczenie osób dedykowanych do realizacji usługi o spełnianiu wymogów określonych dla ekspertów w zapytaniu ofertowym – załącznik nr 5.
  7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 6.
  8. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 7.
  9. Oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej (jeśli dotyczy) – załącznik nr 8.
do góry